Новини

<< Всички новини

[22.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Георгиев Башлиев и всички заинтересовани лица, че на 22.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Николай Башлиев, Румяна Башлиева, Димитър Башлиев, Виолета Гачева и Величка Данева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-132/10.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, планоснимачен №316 /триста и шестнадесет/, от кв. 44 (четиридесет и четири), по утвърдения със Заповед № 575/1973 г, регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 576 кв.м (петстотин седемдесет и шест кв.м), ведно с построената в имота паянтова сграда със застроена площ от 49 /четиридесет и девет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ