Новини

<< Всички новини

[23.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 23.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Георги Асенов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-145/23.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Сграда с идентификатор 47408.46.26.4 /четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка двадесет и шест точка четири / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със Заповед №18-1324/05.02.2020 г. на Началника на СГКК-Благоевград. Землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Падарка“, разположена в поземлен имот с идентификатор 47408.46.26, със застроена площ 9 /девет/ кв. м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: друг вид сграда за обитаване.

Сграда с идентификатор 47408.46.26.3 / четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем точка четиридесет и шест точка двадесет и шест точка три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-304/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение със Заповед №18-1324/05.02.2020 г. на Началника на СГКК-Благоевград. Землището на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, местност „Падарка“, разположена в поземлен имот с идентификатор 47408.46.26, със застроена площ 79 /седемдесет и девет/ кв. м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ