Новини

<< Всички новини

[15.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Алишков Алишков и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Васил Ораков и Искра Оракова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-119/30.06.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот с планоснимачен №315 /триста и петнадесет/, от кв. 23 (двадесет и трети), по утвърдения със Заповед № 4948/378/1932 г. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 1485 кв.м (хиляда четиристотин осемдесет и пет кв.м), с които участва в образуването на: УПИ VІІ с площ 1110 кв. м; улица – 175 кв. м; извън регулация с 200 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ