Новини

<< Всички новини

[28.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Георги Темелков и всички заинтересовани лица, че на 28.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Румен Темелков и Иван Темелков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-147/28.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот, планоснимачен №50 /петдесет/,  от кв. 21 (двадесет и първи), с площ за имота 180 /сто и осемдесет/ кв. м, който имот ведно с имоти планоснимачни №24 /двадесет и четири/ и № 14 /четиринадесет/ участват в образуването на УПИ ХІ /единадесет/ от кв. 21 по утвърдения със Заповед № 16/1933 г,  регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот 1200 кв.м (хиляда и двеста  кв.м).

 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ