Новини

<< Всички новини

[28.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Атидже Карамешинова и всички заинтересовани лица, че на 28.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Атидже Даргутева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-146/28.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот  с идентификатор 18366.25.44 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка двадесет и пет точка четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дебренско поле“, с площ на имота 1859 / хиляда осемстотин петдесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 025044.

 

Поземлен имот  с идентификатор 18366.80.5 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Секцията“, с площ на имота 1861 / хиляда осемстотин шестдесет и един / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 080005.

 

1314/3942 /хиляда триста и четиринадесет от три хиляди деветстотин четиридесет и две/ идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 18366.81.41 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и едно точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Секцията“, с площ на имота 3942/ три хиляди деветстотин четиридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 081041.

 

5397/13329 /пет хиляди триста деветдесет и седем от тринадесет хиляди триста двадесет и девет/ идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 20331.37.80 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка тридесет и седем точка осемдесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Балджиево блато“, с площ на имота 13329 / тринадесет хиляди триста двадесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 037080.

 

569/2848 /петстотин шестдесет и девет от две хиляди осемстотин четиридесет и осем/ идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 20331.46.3 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка четиридесет и шест точка три / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чавдаров кавак“, с площ на имота 2848 / две хиляди осемстотин четиридесет и осем / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. С номер по предходен план 046003.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ