Новини

<< Всички новини

[04.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Феруша Абди и Сабри Абди чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-151/03.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 99 (деветдесет и девет) кв. м.  и стопанска постройка  със застроена площ от 28 /двадесет и осем/ кв. м. построени на основание отстъпено право на строеж в УПИ /парцел/ І (първи), пл. №133, кв. 41 (четиридесет и първи), по утвърдения със Заповед № 10/1991 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 640 кв.м (шестстотин и четиридесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ