Новини

<< Всички новини

[31.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на братя Маджирови и всички заинтересовани лица, че на 31.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сюлейман Маджир, Найле Маджир, Юсеин Маджир, Рая Маджирова, Джемал Маджир и Айше Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-149/31.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №24 /двадесет и четири/, от кв. 2 (втори), по утвърдения със Заповед № 509/1968 г,  и Заповед №437/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 2554 кв.м (две хиляди петстотин петдесет и четири  кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ