Новини

<< Всички новини

[29.07.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 29.07.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Али Люманков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-148/29.07.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Масивна сграда – гараж със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м. построена в поземлен имот с планоснимачен №1066 /хиляда шестдесет и шест/,  от кв. 43 (четиридесет и трети), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г,  и Заповед №504/2018 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 122 кв.м (сто двадесет и два  кв.м), който ПИ 1066 участва в образуването на УПИ ХІ.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ