Новини

<< Всички новини

[07.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 07.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мехмед Авушин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-155/07.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІ /шести/, с планоснимачен №247 /двеста четиридесет и седем/, от кв. 30 /тридесет/, по утвърдения със Заповед № 237 /2001 г,  регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 380 кв.м /триста и осемдесет   кв.м/, ведно с построената в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ, от 43 кв. м.

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, с планоснимачен №248 /двеста четиридесет и осем/, от кв. 30 /тридесет/, по утвърдения със Заповед № 237 /2001 г,  регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 650 кв.м /шестстотин и петдесет   кв.м/.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ