Новини

<< Всички новини

[07.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Георги Велчев и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Къдри Гущеров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-154/07.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, с планоснимачен №113 /сто и тринадесети/, от кв. 3 /трети/, по утвърдения със Заповед № 1563 и 1564/1935 г,  регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 488 кв.м /четиристотин осемдесет и осем   кв.м/, ведно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ, от 133 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ