Новини

<< Всички новини

[05.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Стоимен Темелков и всички заинтересовани лица, че на 05.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сийка Джупанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-152/05.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/, с планоснимачен №190 /сто и деветдесет/, от кв. 28 (двадесет и осми), по утвърдения със Заповед № 16/1933 г. и Заповед № 690/1933 г. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 525 кв.м (петстотин двадесет и пет  кв.м).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ