Новини

<< Всички новини

[10.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Ушев и Илия Ушев и всички заинтересовани лица, че на 10.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мустафа Бизьоков и Атидже Бизьокова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-158/10.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 18366.67.25 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и седем точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Малък Манол“, с площ на имота 464 / четиристотин шестдесет и четири / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска.

Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 067025.

 

Поземлен имот  с идентификатор 18366.67.26 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестдесет и седем точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Малък Манол“, с площ на имота 489 / четиристотин осемдесет и девет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 067026.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ