Новини

<< Всички новини

[10.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 10.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фатме Алиева, Шерифе Авушина, Ахмед Алиев и Наджие Алиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-157/10.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV /четиринадесети/, с планоснимачен №253 /двеста петдесет и три/, от кв. 29 /двадесет и девети/, по утвърдения със Заповед № 237 /2001 г,  регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота 220 кв.м /двеста и двадесет   кв.м/, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв. м, и гараж със застроена площ от 30 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ