Новини

<< Всички новини

[19.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Борис Попов и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Анета Камилери чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-165/19.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран  поземлен имот /парцел/ ХІІІ /тринадесети/, с планоснимачен №100 /сто /, кв. 59 (петдесет и девети), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 774/седемстотин седемдесет и четири/ кв.м, ведно с построената в имота жилищна сграда, със застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв. м. и навес със застроена площ 24 /двадесет и четири/ кв. м.   

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ