Новини

<< Всички новини

[25.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Гроздан Димитров Пасков и всички заинтересовани лица, че на 25.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Севделин Миланов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-166/25.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот, с планоснимачен №281 /двеста осемдесет и едно /, кв. 31 (тридесет и първи), по утвърдения със Заповед № 575/1973 г. регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 355 /триста петдесет и пет/ кв.м, който участва в образуването на УПИ V, ведно с построената в северозападната част на имота паянтова сграда със застроена площ от 35 (тридесет и пет) кв. м. и построената в североизточната част на имота паянтова сграда със застроена площ от 35 (тридесет и пет) кв. м.

 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ