Новини

<< Всички новини

[27.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фаик Ходжов и Селве Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-168/27.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 110 /сто и десет/ кв. м. и стопанска постройка със застроена площ от 32 кв. м. построени на основание отстъпено и реализирано право на строеж в УПИ І (първи), кв. 54 (петдесет и четвърти), по утвърдения със Заповед № 490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 800 кв.м (осемстотин кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ