Новини

<< Всички новини

[31.08.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 31.08.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Бисер Муев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-171/31.08.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

            Поземлен имот с планоснимачен №556 /петстотин петдесет и шест/,  от кв. 3 (трети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. и изменен със Заповед №84/2020 г и двете на кмета на община Гърмен, регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 1184 кв.м (хиляда сто осемдесет и четири  кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ