Новини

<< Всички новини

[08.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Феим Сираков и Атидже Гюльова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-183/08.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:                    

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер №420 /четиристотин и двадесет/, от квартал 30 /тридесети/, по действащия план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 година  и Заповед №467/2020 година на кмета на Общината, с площ за имота от 180 /сто и осемдесет/ квадратни метра, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 74 /седемдесет и четири/ квадратни метра и масивна сграда-гараж, със застроена площ от 22 /двадесет и два/ квадратни метра.

 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ