Новини

<< Всички новини

[08.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 08.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Невсе Сирак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-182/08.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:                   

          УПИ VII с планоснимачен номер №312 /триста и дванадесет/, от квартал 34 /тридесет и четвърти/, по действащия план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 година на кмета на Общината, с площ за имота от 330/триста и тридесет/ квадратни метра,  ведно с построената в северозападната част на имота  двуетажна паянтова жилищна сграда, със застроена площ от 61/ шестдесет и един/ квадратни метра.

 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ