Новини

<< Всички новини

[01.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 01.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иван Георгиев Христов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-173/01.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:                   

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер №912 /деветстотин и дванадесет/, от квартал 49 /четиридесет и девети/, по действащия план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №9/1999 година  изменен със  Заповед №431/2020 година и двете на кмета на Община Гърмен, с площ за имота от 361 /триста шестдесет и един/ квадратни метра.

 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ