Новини

<< Всички новини

[04.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Таир Авдиков и Къдрие Авдикова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-176/04.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:                   

217/1379 /двеста и седемнадесет върху хиляда триста седемдесет и девет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер №140 /сто и четиридесет/, от квартал 25 /двадесет и пети/, по действащия план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №237/2001 година  на кмета на Общината, с площ за имота от 1379 / хиляда триста седемдесет и девет / квадратни метра, който имот участва в образуването на УПИ I от квартал 25 /двадесет и пети/.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ