Новини

<< Всички новини

[08.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Пулев и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Йорданка Мутафчиева и Георги Мутафчиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-181/08.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот, с планоснимачен №404 /четиристотин и четири /, кв. 44 (четиридесет и четири), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв.м, който заедно с имот пл. №402 участва в образуването на УПИ VІ, кв. 44, ведно с двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 72 кв. м. и стопанска постройка със застроена площ 28 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ