Новини

<< Всички новини

[08.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Рамадан и Атие Пидеви  и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Юри Пидев, Велин Пидев и Яким Пидев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-180/08.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

248/593 /двеста четиридесет и осем от петстотин деветдесет и три/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, с планоснимачен №334 /триста тридесет и четири /, кв. 28 (двадесет и осми), по утвърдения със Заповед № 358/1932 г. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 593 / петстотин деветдесет и три / кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ