Новини

<< Всички новини

[08.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Мутишев и Сайди Мутишев  и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Шукри Мутишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-179/08.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

55/320 /петдесет и пет от триста и двадесет/ идеални части от урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/, с планоснимачен №256 /двеста петдесет и шест /, кв. 34 (тридесет и четвърти), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 320 /триста и двадесет/ кв.м,  ведно със самостоятелно обособено жилище на два етажа с отделен вход със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв. м, находящо се в североизточната половина на жилищна сграда, разделена вертикално на две, ведно със съответните идеални части на жилищната сграда.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ