Новини

<< Всички новини

[08.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим Мутишев и всички заинтересовани лица, че на 08.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Пемба Мутишева, Ибраим Мутишев и Шукри Мутишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-178/08.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот, с планоснимачен №414 /четиристотин и четиринадесет /, кв. 3 (трети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. и Заповед №175/2001 регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 675 /шестстотин седемдесет и пет/ кв.м, който участва в образуването на УПИ ХІ с площ 20 кв. м, в УПИ ХІІ с площ 585 кв. м. и в УПИ ХІІІ с площ от  70 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ