Новини

<< Всички новини

[04.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фета Буковски и Наджие Буковска чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-175/04.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ V /пети/, с планоснимачен №90 /деветдесет /, кв. 1 (първи), по утвърдения със Заповед № 9/1999 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 408 /четиристотин и осем/ кв.м,  ведно с построената в същия имот масивна жилищна сграда със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв. м, масивна сграда със застроена площ от 20 /двадесет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ