Новини

<< Всички новини

[25.09.2020]

ОБЯВА

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № ПО-09-1300 / 04.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2020-2021 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Гърмен област Благоевград ще се проведат в сградата на Община Гърмен, както следва: На 28.09.2020г. от 11,00 ч. – за землището на с. Гърмен в община Гърмен, област Благоевград. Анелия Бусарова: /п/ Председател на комисия по Заповед № ПО-09-1300 / 04.08.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

<< Всички новини | << АРХИВ