Новини

<< Всички новини

[25.09.2020]

ОБЯВА 2

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на извършеното служебно разпределение за землището на с. Гърмен в община Гърмен, област Благоевград. Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Гърмен. На основание чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея могат да се правят в срок до 28 септември по инициантива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица. АНЕЛИЯ БУСАРОВА: (П) Председател на комисия по Заповед № ПО-09-1300/ 04.08.2020 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград 25.09.2020 г.

<< Всички новини | << АРХИВ