Новини

<< Всички новини

[24.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Васил Ковачев и всички заинтересовани лица, че на 24.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Шабан Ковачев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-189/24.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Масивна жилищна сграда на 1 /един/ етаж, със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв. м, находяща се в урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, с планоснимачен №33 /тридесет и три /, кв. 50 (петдесет), по утвърдения със Заповед № 575/1973 г. регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ