Новини

<< Всички новини

[14.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Неджаби Гаръп и всички заинтересовани лица, че на 16.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Мелят Кехайова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-185/16.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 77222.20.14 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Каваклък“, с площ на имота 2913 / две хиляди деветстотин и тринадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 020014.

 

Поземлен имот  с идентификатор 77222.37.17 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и седем точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чешмеджик /Бара/“, с площ на имота 975 / деветстотин седемдесет и пет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 037017.

 

Поземлен имот  с идентификатор 77222.41.7 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и едно точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Лопка“, с площ на имота 344 / триста четиридесет и четири / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 041007.

 

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ