Новини

<< Всички новини

[03.09.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Тодор Темелков и всички заинтересовани лица, че на 03.09.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Румен Темелков и Иван Темелков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-174/03.09.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІ,  от кв. 21 (двадесет и първи), с площ за имота 1200 /хиляда и двеста/ кв. м, в образуването на който участват  имоти планоснимачни №24 /двадесет и четири/, № 14 /четиринадесет/ и №50 /петдесет/ всички от кв. 21, по утвърдения със Заповед № 16/1933 г. и Заповед №690/1933 г.  регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ