Новини

<< Всички новини

[02.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Кезим Скендеров и Найла Скендерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-192/02.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХІ /двадесет и първи/, с планоснимачен №33 /тридесет и три /, кв. 17 (седемнадесети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. и Заповед №283/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 519 /петстотин и деветнадесет/ кв.м, ведно с построените в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв. м, селскостопанска сграда с площ 45 /четиридесет и пет кв. м. и масивна постройка на два етажа със застроена площ 33 /тридесет и три кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ