Новини

<< Всички новини

[06.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Невена Ефтимова Чолакова и всички заинтересовани лица, че на 06.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Румен Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-195/06.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот  с идентификатор 66874.58.70 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и осем точка седемдесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот е със Заповед № РД-18-8522/10.09.2020 г. на Началника на СГКК – Благоевград. Землището на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ливаде“, с площ на имота 104 / сто и четири / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 58.116. Ведно със сграда с идентификатор66874.58.70.1 /шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири точка петдесет и осем точка седемдесет точка едно / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-1665/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот е със Заповед № РД-18-8522/10.09.2020 г. на Началника на СГКК – Благоевград, с адрес с. Скребатно. Сградата е разположена с поземлени имоти с идентификатори: 66874.58.41, 66874.58.70, 66874.58.73 и принадлежи на имот с идентификатор 66874.58.70, със застроена площ 58 /петдесет и осем кв. м. Брой етажи – 1/един/, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна.

           На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ