Новини

<< Всички новини

[14.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 14.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Фикра Койнарева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-196/14.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

344/690 /триста четиридесет и четири от шестстотин и деветдесет/ идеални части от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІ /втори/, с планоснимачен №150 /сто и петдесет/и 151 /сто петдесет и едно /, кв. 12 (дванадесети), по утвърдения със Заповед № 1563 и 1564/1935 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ