Новини

<< Всички новини

[19.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Магда Тъпанкова и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Никола Тъпанков, Линка Вакареева, Красимира Ангелова и Георги Тъпанков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-200/19.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV /четиринадесети/, с планоснимачен №288 /двеста осемдесет и осем/, кв. 45 (четиридесет и пети), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 1065 /хиляда шестдесет и пет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ