Новини

<< Всички новини

[16.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Бекир Смаилов Муев и Мехмедали Реджепов Муев и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Бисер Муев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-198/16.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/10 идеални части от Поземлен имот  с идентификатор 43606.8.113 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка осем точка сто и тринадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-303/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Отвъде“, с площ на имота 4142 / четири хиляди сто четиридесет и два / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 000063.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ