Новини

<< Всички новини

[27.10.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Сюлейман Сердарев и всички заинтересовани лица, че на 27.10.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Сюлейман Сердарев, Сабиятка Вранчева и Айше Чаушева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-204/27.10.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІV /четиринадесети/ с планоснимачен №452 /четиристотин петдесет и две/, кв. 61 (шестдесет и първи), по утвърдения със Заповед № 490/1969 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 1485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ