Новини

<< Всички новини

[24.04.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЩИНА ГЪРМЕН И ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО,


  На 22.04.2020г. Кметът на Община Белица подписа договор споразумение за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101, по проект "Патронажна грижа за възрасни хора-Компонент 3" по Процедура: BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


Община Белица е водеща организация по проекта, а партньори са Община Гърмен и Община Хаджидимово.

Основната цел, която си поставят трите общини Белица, Гърмен и Хаджидимово, е чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините - бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 9 месеца и 15 дни, стартира от 16,03,2020. и ще реализира следните дейности:

Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Белица, Гърмен и Хаджидимово ;

Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от Коронавируса;

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства на потребителите или с др. средства, различни от тези по договора/, за плащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги/ със средства от потребителите или др. средства различни от тези по договора/

Осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;

Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати за лицата, предоставящи услугите


Общата стойност на проекта е 168 405.00 лева, в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 35 035.71 лв.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 за реализация на  проект " Патронажна грижа з възрастни хора и лица с увреждания" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

<< Всички новини | << АРХИВ