Новини

<< Всички новини

[03.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 03.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Нурие Гавазова и Орхан Гавазов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-210/03.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

24/432 /двадесет и четири от четиристотин тридесет и две/ идеални части от поземлен имот с планоснимачен №572 /петстотин седемдесет и две/, кв. 48 (четиридесет и осми), по утвърдения със Заповед № 490/1969 г, и Заповед №77/2018 г. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, който имот участва в образуването на УПИ /парцел/ ІІІ с пл. №571, 572, с площ за целия имот от 909 /деветстотин и девет/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ