Новини

<< Всички новини

[03.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Костадин Иванов Канелов и всички заинтересовани лица, че на 03.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Виолета Халачева и Стоян Русев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-209/03.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/  ХІІ /дванадесети/, с планоснимачен №174 /сто седемдесет и четири/, кв. 25 (двадесет и пет), по утвърдения със Заповед № 1/1993 г, регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 869 /осемстотин шестдесет и девет/ кв. м, при следните дялове: 1/6 идеална част за Стоян Русев и 1/6 идеална част за Виолета Халачева.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ