Новини

<< Всички новини

[05.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Садък Алиев Бинджев и всички заинтересовани лица, че на 05.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джемал Мехмедали чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-212/05.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №151 /сто петдесет и едно/, кв. 20 (двадесет), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г, и Заповед №424/2020 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия поземлен имот от 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м, който имот участва със същата площ в образуването на УПИ ІІ, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв. м, навес със застроена площ от 20 кв. м,  и масивна сграда – гараж със застроена площ 12 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ