Новини

<< Всички новини

[02.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Айше Ферадова Асанова и всички заинтересовани лица, че на 02.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Тюркян Османова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-206/02.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Поземлен имот с планоснимачен №72 /седемдесет и втори/, кв. 39 (тридесет и девет), по утвърдения със Заповед № 14/1991 г, и Заповед №21/2018 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия поземлен имот от 1205/хиляда двеста и пет/ кв. м. , който имот участва в образуването на УПИ ІV от кв. 39 с площ от 528кв. м., в образуването на УПИ V, кв.39 с площ от 587кв. м. и в образуването на УПИ ХІ, от кв. 38 с площ от 90 кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ