Новини

<< Всички новини

[09.11.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.11.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Али Инузов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-213/09.11.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 111 /сто и единадесет/ кв. м, построена в поземлен имот с планоснимачен №1036 /хиляда тридесет и шест/, който участва в образуването на УПИ ХІІ /дванадесет/, кв. 44 (четиридесет и четири), по утвърдения със Заповед № 237/2001 г, и Заповед №631/2015 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия поземлен имот от 192 /сто деветдесет и два/ кв. м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ