Община Гърмен » Европейски проекти » Текущи проекти

Текущи проекти

Наименование на проекта "Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"
Населено място с. Гърмен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта 382 228 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя?     

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

 

 

 

Наименование на проекта "Пречиствателна станция за питейни води село Рибново, община Гърмен"
Населено място с. Рибново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта 803 100 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя?     

Инвестиционна програма за общински проекти

 

 

 

Наименование на проекта "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от съществуващ водопровод Ст. Ф 100 при съществуващ резервоар с. Осиково до съществуващ довеждащ водопровод с. Рибново - речно водохващане"
Населено място  
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта 1 171 400 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя?     

Инвестиционна програма за общински проект        

 

 

Наименование на проекта "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Гърмен"
Населено място с. Гърмен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта 2 295 800 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя?     

Инвестиционна програма за общински проекти

 

 

Наименование на проекта "СМР по сградата на средно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Гърмен, за достигане на Енергийна ефективност клас А до трансформацията и в сграда с близко до нулево потребление на енергия"
Населено Място с. Гърмен
Сектор  
Срок за реализация

дата на приклзчване 15.09.2025 г.

Стойност на проекта 1 112 422, 52 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проектът по програма и коя? ПРСР, BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2, "Инвестиции в създаването, подобряването или разриширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014-2020 г.

 

Наименование на проекта "Устойчиво енергийно обновяване на читалище "Асен Златаров - 1924", с. Огняново"
Населено Място  
Сектор  
Срок за реализация

 

Стойност на проекта Общата стойност на проекта е: 1 181 786, 43 лв. като собствено финансиране е 35 208 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проектът по програма и коя? Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

 

Наименование на проекта "Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница, община Гърмен"
Населено място с. Гърмен
Сектор  
Срок за реализация 36 месеца
Стойност на проекта 271 945, 45 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя?     

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие"

на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020           

 

Наименование на проекта "Грижа в дома в община Гърмен"
Населено Място с. Гърмен, всички населени места в общината 
Сектор  Социални услуги
Срок за реализация

06.02.2023 г. - 06.06.2024 г.

Стойност на проекта 351 660 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проектът по програма и коя? Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

Наименование на проекта "Асистентска подкрепа"
Населено място с. Гърмен
Сектор Социална услуга
Срок за реализация 24.02.2021 г. - 31.12.2024 г.
Стойност на проекта  
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя?      Към "Агенция социално подпомагане"                                           

 

Наименование на проекта       "Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина L=1300 м. в с. Огняново, община Гърмен"
Населено място                с. Огняново (община Гърмен) 
Сектор  
Срок за реализация 18 месеца
Стойност на проекта

Обща стойност на проекта 494 195,52 лв. 

247 097,76 за община Гърмен

Отговорна институция Община Гърмен и Национален Доверителен Еко Фонд
Очакван ефект              
Внесен ли е проекта по програма и коя?                         Инвестиционна програма "Минерални води" към Национален Доверителен Еко Фонд

 

Наименование на проекта

 

“Топъл обяд в община Гърмен“

Населено място

 

с. Гърмен, населените места в общината

Сектор

 

Социални услуги

Срок за реализация

 

Начало на проекта: 01.10.2022 г. край на проекта 30.09.2025  г.

Стойност на проекта в лв.

 

688 560 лв.

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Програма "Храни и основно материално подпомагане"