Община Гърмен » Европейски проекти » Реализирани проекти

Реализирани проекти

Наименование на проекта  "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на теиторията на община Гърмен'
Населено място с. Гърмен, с. Дебрен
Сектор  
Срок за реализация  
Стойност на проекта в лева 391 152, 22 лв. 
Отговорна институция  
Очакван ефект  Насърчаване на социално приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на качеството на живот в община Гърмен и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.
Внесен ли е проекта оп програма и коя?

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони.

Приоритетни ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP - водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура МИГ - Гоце Делчев - Гърнмен - Хаджидимово, Мярка 6-7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфрастуктури.' 

 

Наименование на проекта

"Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен"

Населено място с. Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Огняново, с. Рибново и с. Долно Дряново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева 1 172 353, 46 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Програма за развитие на селските райони, 
BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Наименование на проекта

„Изграждане и обзавеждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен, община Гърмен“

Населено място Община Гърмен, с. Дебрен, с. Рибново
Сектор  
Срок за реализация  
Стойности на проекта в лева

96 553, 89 лв.

Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  
Внесен ли е проекта по програма и коя? Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Наименование на проекта Създаване  на социално предприятие „Общинска пералня– Гърмен“, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез електронна система ИСУН 2020.
Населено Място С. Марчево 
Сектор  
Срок за реализация

Договор BG05M9OP001-2.010-0088-C01

11.06.2018- 11.08.2019

Стойност на проекта 238 100, 03 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект Създаване  на социално предприятие „Общинска пералня– Гърмен“  находяща се в сградата на Кметство с. Марчево.
Внесен ли е проектът по програма и коя? Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез електронна система ИСУН 2020

 

Наименование на проекта „Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Гърмен”,, включващ подобект:  ДГ "Никола Вапцаров" – село Дебрен”
Населено място с. Дебрен
Сектор Образователна инфраструктура
Срок за реализация 36 месеца
Стойност на проекта 804 370, 41 лева
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект  Извършени строително-монтажни дейности,  реконструкция, ремонт и изграждане на детски  площадки, оборудване  и обзавеждане на детската градина
Внесен ли е проекта по програма и коя?      подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

 

Наименование на проекта       „Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния район“
Населено място                с. Огняново (община Гърмен) и Община Тасос
Сектор Туристическа инфраструктура
Срок за реализация 24 месеца
Стойност на проекта  686 519, 51 евро  (за община Гърмен - 286 419 51 евро)
Отговорна институция Община Гърмен и Община Тасос
Очакван ефект             Повишаване на туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез благоустрояване на двете мира в село Огняново, община Гърмен.
Внесен ли е проекта по програма и коя?                         Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, По Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и културно наследство“, Процедура CCI: 2014TC16RFCB022

 

Наименование на проекта Предоставяне на социална услуга „Личен асистент”
Населено място Община Гърмен потребители  от различни населени места
Сектор  
Срок за реализация 15.03.2018 г. - 31.12.2018 г.
Стойност на проекта 261 195, 00 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект

Осигуряване на социална услуга в домашна среда „Личен асистент“, за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничение или невъзможност за самообслужване.

Внесен ли е проектът по програма и коя?

Постановление №332 от 22.12.2017г. на Министерски съвет  за изпълнение на държавния бюджет на Република България и сключено Споразумение №ФС01-0245 от 06.02.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Гърмен в сила от 15.02.2018г.

 

 

Наименование на проекта

„Създаване на общински център за почасово предоставяне насоциални услуги за хора в неравностойно положение”

Населено място

Община Гърмен

Сектор

Социални услуги

Срок за реализация

14.06.2016 - 14.02.2018 г. 

Стойност на проекта в лв.

499 704,00 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на потребностите, включително здравни на хора/деца с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Гърмен, чрез създаване и предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги, осигуряващи им достоен живот в семейна среда.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

Наименование на проекта “Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции”
Населено място с. Рибново
Сектор  
Срок за реализация 17.10.2016 - 17.10.2018 г. 
Стойност на проекта в лв.

412 111, 62 евро общо за целия проект 

182 435, 17 евро за община Гърмен 

229 676, 45 евро за община Босилово

Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект

Рехабилитация на читалище „Изгрев“с. Рибново.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програмата  за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, бюджетна линия № 2014ТС16I5CB006-2015-1 (2014-2020) Приоритетна ос 2 – Туризъм по проект: „Развитие на туризма в транс-граничния регион Босилово-Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции"

 

Наименование на проекта ”Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение”
Населено място Община Гърмен
Сектор  
Срок за реализация

14.06.2016 г. - 14.02.2018 г.

Стойност на проекта в лв.

499 704, 00 лв.
Отговорна институция Община Гърмен
Очакван ефект   
Внесен ли е проекта по програма и коя? Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на „Независим живот“ код на процедурата BG 05M9OP001-2.002 по приоритетна ос „Намаляване на бедността и намаляване на социалното включване“  ИСУН2020 

 

Наименование на проекта Закупуване на  оборудване,  необходимо за осъществяване на дейността на „Домашен социален патронаж" село Марчево
Населено място с. Марчево
Сектор  
Срок за реализация

01.08.2017 - 20.11.2017 г.

Стойност на проекта в лв.

Обща стойност 29 829, 40 лева -100% с включен ДДС 10% съфинансиране 2 982, 94лв. с ДДС от Община Гърмен 90% Безвъзмездна финансова помощ 26 846, 46 лв. с ДДС

Отговорна институция Община Гърмен

Очакван ефект 

Подпомогне развитието на социалния патронаж ще се подобри качеството на обслужване на потребителите  на социалната услуга. 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Министерство на труда и социалната политика Фонд “Социална закрила”;

 

 

Наименование на проекта „Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен”

Населено място

с. Марчево

Сектор  

Срок за реализация

03.02.2014 -  30.06.2014 г.  

Стойност на проекта в лв.

 217 295. 48 лв. 

Отговорна институция

 Община Гърмен

Очакван ефект

 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

"Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”

 

 

Наименование на проекта

 

„Обучения и заетост на младите хора”,

BGO5M90PO01-1.005-0001

 

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Социални услуги

Срок за реализация

 

6 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа; Осигуряване на заетост; Придобиване на професионален опит и практически умения за период до 6 месеца

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост

 

 

Наименование на проекта

 

„Повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Христо Ботев” с. Дъбница“ОДЗ „Детелина“с. Огняново община Гърмен.

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Образователна инфраструктура

Срок за реализация

 

6 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Повишаване на енергийната ефективност  чрез ремонтни дейности на сградите на ОУ „ Христо Ботев с.Дъбница и ОДЗ „Детелина„ с. Огняново.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Национален  Доверителен Екофонд.

 

 

Наименование на проекта

 

„Нови възможности за грижа”

Населено място

 

с. Гърмен

Сектор

 

Социални услуги

Срок за реализация

 

20 месеца

Стойност на проекта в лв.

 

 

Отговорна институция

 

Община Гърмен

Очакван ефект

 

Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

 

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

 

Наименование на проекта

Проект „Културният туризъм – мост между населението в трансграничния регион между Гърмен и Босилово”

Населено място

с. Гърмен и с. Лещен

Сектор

Инфраструктура

Срок за реализация

от 30.04.2013 - 29.04.2015 г./ 24 месеца

Стойност на проекта в лв.

154 326, 77 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Изграждане на модерни трансгранични центрове за провеждане на срещи и семинари, младите хора в Община Гърмен и Община Босилово.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония по инструмента за пред присъединителна помощ.

 

Наименование на проекта

Подкрапа за достоен живот

Населено място

Община Гърмен

Сектор

Социални дейности

Срок за реализация

от 08.10.2011 - 31.08.2014 г.

Стойност на проекта в лв.

154 000 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Преодоляване на социалната изолация на семействата, в които има лица, зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ на ЕС.

 

Наименование на проекта

„Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен”

Населено място

с. Гърмен

Сектор

Управление на човешките ресурси

Срок за реализация

12 месеца

Стойност на проекта в лв.

97 292, 50 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Повишаване на личната компетентност на служителите на общината и подобряване на координацията и взаимодействието между служителите.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Оперативна програма Административен капацитет финансирана от Европейския социален фонд.

 

Наименование на проекта

Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово

Населено място

с. Гърмен и с. Лещен

Сектор

Инфраструктура

Срок за реализация

от 23.07.2012 - 22.07.2014 г./ 24 месеца

Стойност на проекта в лв.

327 988 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Изграждане на модерни трансгранични центрове за развитие на творчеството, насочен към децата и младите хора в Община Гърмен и Община Босилово.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония по инструмента за пред присъединителна помощ.

 

Наименование на проекта

„Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен”

Населено място

с. Гърмен

Сектор

Управление на човешките ресурси

Срок за реализация

9 месеца

Стойност на проекта в лв.

69 653 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Повишаване на личната компетентност на служителите на общината и подобряване на координацията и взаимодействието между служителите.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Оперативна програма Административен капацитет финансирана от Европейския социален фонд.

 

 

Наименование на проекта

Инвестиции в човешките ресурси за постигане на социално и икономическо сближаване в община Гърмен

Населено място

Община Гърмен и община Агиос Атанасиос

Сектор

Съвместен Фонд за малки проекти

Срок за реализация

от 30.11.2006 - 30.11.2007 г./ 12 месеца

Стойност на проекта в лв

107 416, 45 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен и община Агиос Атанасиос

Очакван ефект

 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество  България – Гърция 2004

 

Наименование на проекта

„Приятелство, общуване и сътрудничество в трансграничния район между Гърмен  и Босилово”

Населено място

Община Гърмен и община Босилово

Сектор

Съвместен Фонд за малки проекти

Срок за реализация

от 30.11.2007 - 30.11.2008 г./ 12 месеца

Стойност на проекта в лв.

83 735 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен и община Босилово

Очакван ефект

Създадени устойчиви медии и канали за комуникация в трансграничния регион България - Македония; Създадени бази за съвместни инициативи за обучение и образование в трансграничния регион; Разкрит потенциал за сътрудничество между младите предприемачи в Гърмен и Босилово в сфери от взаимен интерес.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Македония 2005

 

Наименование на проекта

„Активен обмен между българския и гръцкия бизнес за ускорено икономическо развитие на община Гърмен”

Населено място

Община Гърмен и община Пиерион

Сектор

Интегрирана подкрепа за икономическа развитие и стимулиране на заетостта

Срок за реализация

от 30.11.2007 - 30.11.2008 г./ 12 месеца

Стойност на проекта в лв.

265 613, 29 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен и община Пиерион

Очакван ефект

 

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2005

 

Наименование на проекта

“Нови алтернативи за поминък за общините Гърмен и Босилово, чрез развитие на устойчив туризъм и сътрудничество между община Гърмен и община Босилово”

Населено място

Община Гърмен и община Босилово

Сектор

Опазване на околната среда, културното наследство и институционално сътрудничество на регионално/местно ниво

Срок за реализация

от 30.11.2006 - 30.11.2007 г./ 12 месеца

Стойност на проекта в лв.

309 209, 67 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Създаване на еко-пътека, кът за почивка, създадени центрове - Изкуство в Гърмен и HAW в Дъбница, реконструкция на музей.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Македония 2004

 

Наименование на проекта

“Градът на победата до Места - възтановяване и поддържане на обект на културно наследство”

Населено място

с. Гърмен

Сектор

„Насърчаване на културните, туристическите и човешки ресурси в трансграничния регион”

Срок за реализация

от 30.11.2006 - 31.05.2008 г./ 18 месеца

Стойност на проекта в лв.

645 408, 72 лв.

Отговорна институция

община Гърмен

Очакван ефект

Популяризира привлекателността на община Гърмен чрез създаване на иновативни и алтернативни туристически продукти.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Програма ФАР, Трансгранично сътрудничество България – Гърция 2004.

 

Наименование на проекта

“Дейности за подсилване на местния човешки ресурс” Cross Lohuca

Населено място

Община Гърмен

Сектор

Социални дейности

Срок за реализация

24 месеца

Стойност на проекта в лв.

417 915 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Този проект има за цел да  създаде подходящи инструменти, които ще насочват реалното състояние на местните икономики, а също и да се даде възможност на служителите и безработни хора  да получат втори шанс, придобиване на умения и адаптирани към съвременните икономически времена.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Изпълнява се по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество “Гърция - България” 2007 – 2013.

 

Наименование на проекта

“Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и равитие на човешките ресурси” Learning Community

Населено място

Община Гърмен

Сектор

Социални дейности

Срок за реализация

от 30.03.2011 - 30.03.2013 г./ 24 месеца

Стойност на проекта в лв.

58 165 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Създаване на електронна мрежа за съвместно отчитане мобилността на човешките ресурси. Придобиване на нови или подобряване на съществуващи вече трудови квалификации. Обвързване на образуванието с бизнеса.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Изпълнява се по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество “Гърция - България” 2007 – 2013.

 

Наименование на проекта

“Консервация, реставрация и социализация на късно античен град Никополис ад Нестум”

Населено място

с. Гърмен

Сектор

Туризъм

Срок за реализация

23.11.2011 - 23.11.2013 г./ 24 месеца

Стойност на проекта в лв.

2 350 000 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Обединяване туристическото предлагане на античния град Никополис ад Нестум в единен атрактивен туристечески комплекс; Интегриране на Никополис ад Нестум в комплексна туристическа оферта на община Гърмен и обогатяване на неговото предлагане.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Проекта се финансира от МРРБ, Оперативна прогвама “Регионално Развитие”

 

Наименование на проекта

“Повишаване на атрактивността на трансграничния регион Тасос-Гърмен чрез повишаване стойността на местните природни ресурси”

Населено място

Долно Дряново

Сектор

Туризъм

Срок за реализация

от 14.03.2011 - до 14.03.2013 г./ 24 месеца

Стойност на проекта в лв.

998 533 евро

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Изграждане на Ландшафтно-исторически парк “Градище”. В изграждането на парка ще се търси максимална комплектност при много удачно вписване на техническите елементи, нужни за отдих и туризма в околния ландшафт.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Внесен по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество “Гърция - България” 2007 – 2013.

 

Наименование на проекта

“Облагородяване на пет села- Гърмен, Дъбница, Огняново, Осиково и Скребатно в община Гърмен”

Населено място

Гърмен, Дъбница, Огняново, Осиково и Скребатно

Сектор

Инфраструктура

Срок за реализация

от 12.08.2011 - 12.12.2012 г./ 16 месеца

Стойност на проекта в лв.

1 241 272 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Рехабилитиране на парковете в селата Гърмен, Дъбница, Скребатно и площадите в Огняново и Осиково.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Проекта е осъществен по Мярка 322 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

 

Наименование на проекта

“Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоражения в с. Огняново, община Гърмен”

Населено място

с. Огнянаво

Сектор

Строителство и реконструкция на ВиК мрежи

Срок за реализация

от 08.10.2010 - 08.04.2013 г ./ 30 месеца

Стойност на проекта в лв.

2 850 100, 00 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Изпълнен  по Мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013.

 

Наименование на проекта

“Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура в община Гърмен посредством ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища в с.Огняново и с. Долно Дряново”

Населено място

с. Огняново и с. Долно Дряново

Сектор

Образование-Енергийна ефективност

Срок за реализация

16.07.2009 - 14.01.2011 г./ 18 месеца

Стойност на проекта в лв.

890 000 лв.

Отговорна институция

Община Гърмен

Очакван ефект

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

Внесен ли е проекта по програма и коя?

Изпълнен по ОПРР, схема