Община Гърмен » Екология » Нормативни документи

Селско стопанство

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

02.05.2016 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2016 г.

РД08-242 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Балдево

Публикувано на 10.10.2016

РД08-243 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Гърмен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-245 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Дебрен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-241 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Огняново

Публикувано на 10.10.2016

03.01.2017 Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие"

Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград, с която са разпределени масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница, община Гърмен.

01.05.2017 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2017 г.

07.08.2017 Заповед №171/04.08.2017 на основание чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №172/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №173/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №174/04.08.2017г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №175/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №176/04.08.2017 г. на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

08.08.2017 Обява във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

Във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общинска служба по земеделия - Гърмен обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 3 за землищата Огняново, Балдево, Гърмен, Дъбница, Дебрен и Хвостяне в община Гърмен.

05.09.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-248/04.09.2017 за изменяне на ЗАПОВЕД №РД-08-172/04.08.2017 Г. по чл.37в,ал.1от ЗСПЗЗ на директора на областна дирекция "Земеделие" Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-249/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД -08-173/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-250/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-175/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-251/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-174/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-252/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД -08-171/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-253/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-176/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-419/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Огняново

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-420/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Дъбница

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-421/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Дебрен

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-422/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Балдево

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-423/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Гърмен

27.10.2017 Заявление по чл.37ж.ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

06.11.2017 Заповед № PD-08-500 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-501 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-502 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-503 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

16.11.2017 Допълнена Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017г.

16.11.2017 Заповед №РД-08-525 / 13.11.2017г. за прекратяване на Заповед №176 / 04.08.2017г. на основание чл.37 в. ал.1 от ЗСПЗЗ

12.12.2017 Обява съгласно Заповеди № № РД-08-500,РД-08-501/02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " Благоевград

03.01.2018 Заповед №РД -08-621/29.12.2017 на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции " Земеделие"

03.01.2018 Решение № 392-Определяне земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост който могат да се отдават под наем или аренда

03.01.2018 Решение № 393-Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общинския поземлен фонд , които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс

02.02.2018 Заповед № 41 от 02.02.2018 г. за забрана пашуването на селскостопански животни на територията на " ТП ДГС Гърмен "

28.02.2018 Общински съвет определя с решение №438 пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване

02.03.2018 Списък на имотите за индивидуално ползване с категории

21.03.2018 На вниманието на земеделските стопани, които имат сключени договори за отглеждане на тютюн през 2018 г, че същите трябва да бъдат регистрирани в Регистър тютюн в ОСЗ Гърмен.

04.04.2018 Заповед №138 от 03.04.2018 г. за назначаване на комисия със задача да разгледа постъпилите заявления по реда на чл. 37 и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и определи необходимите площи

01.05.2018 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2018 г.

07.08.2018 Заровед № РД-716 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

01.10.2018 Заповед № РД - 1477 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Скребатно

01.10.2018 Заповед № РД - 1478 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Марчево

01.10.2018 Заповед № РД - 1479 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница

01.10.2018 Заповед № РД - 1480 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дебрен

01.10.2018 Заповед № РД - 1481 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Гърмен

01.10.2018 Заповед № РД - 1482 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Балдево

01.10.2018 Заповед № РД - 1483 гр. Благоевград, 21.09.2018 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Огняново

05.11.2018 На вниманието на всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни !

29.11.2018 Заповед № РД-2116 от 02.11.2018 г. на основание чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне на комисия за разглеждане на заявленията за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади

06.12.2018 Заповед № РД - 2620/04.12.2018 г. за изменение на Заповед № 2116/02.11.2018 г. на Директора на ОДЗ "Благоевград"

10.12.2018 Решение №578 от Протокол №45/ Определя земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, които могат да се отдават под наем или аренда.

Решение №578 от Протокол №45/ Определя земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, които могат да се отдават под наем или аренда, съгласно Приложения №1 - №16, които са неразделна част от настоящето решение.

10.12.2018 Решение №581 от Протокол №45/ Определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, по населени места, номера на имоти.

Решение №581 от Протокол №45/ Определя маломерните имоти от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост, по населени места, номера на имоти, съгласно Приложение №1 - №16, които са неразделна част от настоящото решение.

28.12.2018 Заповед № РД-2974/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Осиково

28.12.2018 Заповед № РД-2976/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Ковачевица

28.12.2018 Заповед № РД-2977/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Гърмен

28.12.2018 Заповед № РД-2978/21.12.2018 г. за одобряване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за 2019 г. за землището на с. Скребатно

07.02.2019 Заповед №19/25.01.2019 г. за забрана на пашуването на селскостопански животни на територията на "ТП ДГС Гърмен"

27.02.2019 Заповед на МЗХ за одобряване на заявления за наемане на пасища, мери и ливади за 2019/2020 г.

08.08.2019 Заповед №РД-07-50/02.08.2019 г. за определяне на комисии за сключване на споразумение между собствениците и/или ползватели за създаване на масиви.

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1309/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Марчево

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1313/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Хвостяне

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1315/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Гърмен - трайни насаждения

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1316/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Гърмен

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1317/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Дебрен

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1318/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Дъбница

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1319/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Балдево

24.09.2019 Заповед №ПО-09-1320/18.09.2019 г. от Директора на Областна дирекция "Земеделие" за землището на с. Огняново

01.11.2019 Обява за изготвени предварителни регистри за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г.

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г., Общинска служба по земеделие Гърмен, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на Гърмен, Дебрен, Марчево, Ковачевица, Лещен, Скребатно и Осиково в община Гърмен.

11.11.2019 Заповед №ПО-09-1894/04.11.2019 г. за определяне на комисиите, които да ръководят споразуменията между собствениците по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ

11.12.2019 Заповед №ПО-09-2205/09.12.2019 г. за изменение на Заповед №ПО-09-1894/04.11.2019 г., с която са определени комисии за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища.

Заповед №ПО-09-2205/09.12.2019 г. за изменение на Заповед №ПО-09-1894/04.11.2019 г., с която са определени комисии за сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г.

15.05.2020 Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите на правомащите за стопанската 2020/ 2021 г.

07.08.2020 Заповед №ПО-09-1300/04.08.2020 г. за определяне състава на комисиите за землищата на територията на община Гърмен

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2174/23.09.2020 г. за землището на с. Рибново, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2175/23.09.2020 г. за землището на с. Крушево, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2176/23.09.2020 г. за землището на с. Огняново, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2177/23.09.2020 г. за землището на с. Дъбница, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2192/24.09.2020 г. за землището на с. Дебрен, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2193/24.09.2020 г. за землището на с. Марчево, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2194/24.09.2020 г. за землището на с. Осиково, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2195/24.09.2020 г. за землището на с. Гърмен, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2196/24.09.2020 г. за землището на с. Балдево, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО-09-2199/24.09.2020 г. за землището на с. Скребатно, община Гърмен.

25.09.2020 Заповед №ПО–09-2171/23.09.2020 г. за землището на с. Хвостяне, община Гърмен.

01.10.2020 Заповед №ПО-09-2362/29.09.2020 г. за землището на с. Гърмен, община Гърмен.

06.08.2021 Заповед №РД-07-165/03.08.2020 г. за определяне състава на комисиите за землищата на територията на община Гърмен по чл. 37в от ЗСПЗЗ.

12.08.2021 ОБЯВА

26.08.2021 ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на трайни насаждения за стопанската 2021-2022 г.- за с. Гърмен, с. Балдево, с. Огняново, с. Марчево, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Скребатно, с. Осиково, с. Ореше, с. Хвостяне и с. Крушево в община Гърмен, област Благоевград.

20.09.2021 Решение №485 от Протокол №19/Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общински поземлен фонд и условията за отдаването им под наем за стопанската 2021/2022 г.

20.09.2021 Решение №486 от Протокол №19/Определяне на земите от Общински поземлен фонд, които могат да се отдават под наем или аренда и наемна цена на едница площ за стопанската 2021/2022 г.

24.09.2021 Заповед № РД-04-136/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Хвостяне за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-137/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Скребатно за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-139/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Рибново за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-141/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Осиково за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-143/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Ореше за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-146/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дебрен за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-147/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Гърмен- трайни за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-151/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Гърмен- ниви за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-152/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Огняново- ниви за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-152/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Огняново-трайни за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-153/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-154/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Марчево за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-155/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Балдево за стопанската 2021-2022 г..

24.09.2021 Заповед № РД-04-156/20.09.2021 г. за одобряване на споразумения за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Крушево за стопанската 2021-2022 г..

03.11.2021 ОБЯВА

Информиране на собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади

08.11.2021 Заповед №РД-07-220/04.11.2021 г. за определяне състава на комисиите за землищата на територията на община Гърмен по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

23.12.2021 Заповед №РД-04-336/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Хвостяне.

23.12.2021 Заповед №РД-04-337/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Рибново.

23.12.2021 Заповед №РД-04-338/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Ореше.

23.12.2021 Заповед №РД-04-339/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Огняново.

23.12.2021 Заповед №РД-04-340/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Крушево.

23.12.2021 Заповед №РД-04-341/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Дъбница.

23.12.2021 Заповед №РД-04-342/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Долно Дряново.

23.12.2021 Заповед №РД-04-343/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Дебрен.

23.12.2021 Заповед №РД-04-352/22.12.2021 г. за одобряване на споразумение за разпореждане на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на Гърмен.

08.08.2022 Заповед №РД - 07 - 153 от 04.08. 2022 за определяне комисия за сключване на споразумение между собствениците и/ или ползватели за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г

горе