Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Стратегии

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г.

Стратегия за управление на риска в община Гърмен за периода 2019 - 2021 година

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Гърмен 2018-2020 г.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2015 - 2019 г.

Стратегия за развитие на младежката креативност, конструктивност и социални умения между община Босилово и община Гърмен

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Гърмен 2016-2020

Стратегия за управление на риска в община Гърмен за периода 2016-2018 година

Общинска стратегия за развитие на младежта за 2015 – 2020 г.

Стратегия за организационно развитие (2014 - 2020)

Стратегия за устойчиво развитие на община Гърмен в областта на селското и горското стопанство и за развитие на алтернативен туризъм.

горе