Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Планове

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

План за равнопоставеност между половете в община Гърмен за периода 2023 - 2027 г.

Joint action plan project: Effective prevention and mitigation of flooding consequences in the cross-border region Garmen – Bosilovo

Заеднички акционен план проект: “Ефикасна превенција и ублажување на последиците од поплави во прекуграничниот регион Грмен - Босилово“

План за съвместни действия по проект: “Ефективна превенция и смекчаване на последствията от наводнения в трансграничния регион Гърмен – Босилово”

Общински годишен план за младежта - 2023 г.

План за интегрирано развитие на община Гърмен 2021-2027 г.

Общински годишен план за младежта за 2020 г.

Общински годишен план за младежта 2019 г.

Общински годишен план за младежта – 2021 г.

Общински план за защита при бедствия

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен.

Годишен общински план за младежта за 2019 г.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2019 г.

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развите на деца и ученици 2018-2019 г. на община Гърмен

Общински план за младежта 2018 г.

План за противодействие на тероризма на територията на община Гърмен

Доклад с резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2014-31.12.2016 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2018 г.

Общински план за младежта 2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен за 2017 г.

Доклад от последваща оценка на общински план за развитие на община Гърмен за периода 2007 – 2013 г.

Общински план за развитие 2014 – 2020

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2018 – 2020 г.

План за младежта – 2015 г.

Предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020

горе