Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Наредби

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2021

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Гърмен

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба на общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен

Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 г.

Годишна програма за 2021 г. - управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Годишна програма управление и разпореждане с имотите - ОС за 2021 г

Етичен кодекс на Общински съвет-Гърмен,мандат 2019-2023 г.

Общински годишен план за младежта 2021 г.

Годишна програма управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне приемане и отчитане на бюджета на община Гърмен

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 г.

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива до 2021 г.

Общински годишен план за младежта за 2020 г.

Общински план за защита при бедствия

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г.

Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2015-2019 г.

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Годишна програмата за управлание и разпареждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г.

Програма за развитие на туризма на територията на община Гърмен 2019-2024 г.

Годишен план на дейностите към общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици за 2019-2020 г. на община Гърмен.

План за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 2020 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Гърмен за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г

Общински годишен план за младежта за 2019 г.

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2018

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен 2018 г.

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Гърмен

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Гърмен и издаване на сертификат клас В

Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен - отменена с Решение №15 от Протокол №3/27.12.2019 г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Гърмен-2014

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и организация на работата и условията на отглеждане във временния приют на територията на общ. Гърмен-2008.-отменена с Решение №559/16.10.2018

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2018.

Наредба за управление и ползване на минералните води от находище “Огняново – Гърмен” отменена с Решение №14 от Протокол №3/27.12.2019 г.

Наредба за управление на общинските пътища-2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

Наредба на общински съвет за управление на отпадъците на територията на община Гърмен-2015

горе