Община Гърмен » Наредби, стратегии, планове, програми и др. » Нормативни документи

Наредби

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-2023 г.

Годишна програма за 2022 година за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Годишна програма за 2022 година за управление и разпореждане с имоти общинска собственост..

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 година..

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022 година..

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2023 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2024 г.

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен.

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Гърмен

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Гърмен.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Гърмен и издаване на сертификат клас В

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Гърмен

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Гърмен - отменена с Решение №15 от Протокол №3/27.12.2019 г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Гърмен-2014

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и организация на работата и условията на отглеждане във временния приют на територията на общ. Гърмен-2008.-отменена с Решение №559/16.10.2018

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Гърмен

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2018.

Наредба за управление и ползване на минералните води от находище “Огняново – Гърмен” отменена с Решение №14 от Протокол №3/27.12.2019 г.

Наредба за управление на горските територии - собственост на община Гърмен

Наредба за управление на общинските пътища-2017

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гърмен

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне приемане и отчитане на бюджета на община Гърмен

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен 2018 г.

Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба на общински съвет за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гърмен

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2018

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци 2021

Наредба на Общински съвет за определяне размера на местните данъци.

Наредба на общински съвет за управление на отпадъците на територията на община Гърмен-2015

Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на община Гърмен

Общинска програма за опазване на околната среда

Общински годишен план за младежта 2024 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ 2021-2023 г.

План за действие на община Гърмен за изпълнение на интеграционните политики 2024-2026 г.

План за младежта за 2023 г.

План за работа на общински съвет - Гърмен за 2022 година.

План за работа на Общински съвет - Гърмен за 2023 година.

План за развитие на социалните услуги в община Гърмен 2024

Правилник За Организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мандат 2023-2027 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация мандат 2023-2027 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гъмен.

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023-2027 г.

горе